PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Zasady naboru w roku szkolnym 2017/2018

O przyjęciu ucznia do I LO decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez  kandydatów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i za inne osiągnięcia  odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

 1. Przyjmuje się w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego z:
 2. języka polskiego,
 3. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 4. matematyki,
 5. przedmiotów przyrodniczych,
 6. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

       przedstawionego  w procentach  przelicznik  0,2.

       [ np. 50% x 0,2= 10 pkt ]

       Uczeń gimnazjum może uzyskać max 100 pkt. z egzaminu gimnazjalnego.

 1. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych zgodnych z profilem wybranej klasy:

klasa -1a –  język obcy, informatyk, fizyka
klasa -1b –  geografia, historia, WOS
klasa -1c –  język oby,  historia, geografia
klasa -1d –  chemia , biologia, fizyka          

ocena: celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt  
dobry – 14pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

 • Za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać dodatkowe punkty podzielone według następujących zasad:


1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt.
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt.
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt.
 4. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 7 pkt.
 5. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 6. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym- 4 pkt
 2. b) krajowym- 3 pkt.
 3. c) wojewódzkim- 2 pkt.
 4. d) powiatowym 1 pkt.

5) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 punktów.

6) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się - 3 pkt.

IV . Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy sportowej zobowiązani są do przystąpienia w dniu 24 kwietnia 2017r  o godz.9:00 do egzaminu sprawnościowego. W dniu egzaminu kandydat musi złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do szkolenia sportowego.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania miejsc. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie oryginału świadectwa w nieprzekraczalnym terminie umieszczonym w regulaminie rekrutacji.                 

Przewiduje się limit miejsc w poszczególnych oddziałach 30.

Uwaga !!!
Minimalny próg przyjęcia kandydata do I Liceum Ogólnokształcącego to 85 punktów.

Obowiązkowo uczniowie przyjęci do naszego liceum dnia 1 września  godz. 10:00 (czwartek) będą pisać test językowy – język angielski, język niemiecki w celu dokonania podziału na grupy podstawową i zaawansowaną.

 

 


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl